Mazovske vitraci kanaly

V místech s vysokou pra¹ností jsem mìl prá¹kové barvy, piliny ze døeva, vysoké riziko výbuchu. V ka¾dém prùmyslovém podniku se tedy dobré instalace nazývají atex (instalace atex, které jsou pøíli¹ dùle¾ité pro uvolnìní zneèi¹tìní z pracovi¹» a atmosféry.Takové zaøízení by mìla být tak hluboké nebo bezpeèné systémy by mìly být, pokud jsou pou¾ity va¹e výfuku ve tvaru samonosných zbraní, kapot a SSAW se nachází v ohro¾ených zázemím.Upozoròujeme, o èistotì pomocí prùmyslové vysavaèe, které odstraní nahromadìný prach ze zemì, èistí systematicky buduje kromì nevede k pøedlo¾ení bytu ve velkém mno¾ství zneèi¹tìní.Systém odsávání prachu by mìl být uzemnìn, neorganizovat sám elektrostatický náboj, co¾ pravdìpodobnì povede k jiskøení a výbuchu. Odsávací trubky jsou konstruovány z tlou¹»ky stìny 2 nebo 3 mm, nemìly by být vystaveny erozi.Ventilátory a filtry pou¾ívané v takových instalacích jsou chránìny pøed výbuchem a chránìny pøed výbuchem.Úèinným postupem je zavedení systémù odsávání prachu, hasicího systému a po¾áru, na zaèátku takový systém pùsobí proti budoucímu výbuchu. To v¹e by mìlo být stejné a pøísné se zásadou atex. K dispozici jsou také výpusti, které jsou odolné proti pøechodùm z ohnì pøes instalaci, zpìtné klapky a samoèistící styly, které zpùsobují nadmìrné nahromadìní prachu.Takové místnosti, navzdory tolika ochranným opatøením, jsou stále velkým rizikem, pøesto¾e splòují v¹echna pravidla a jsou spoleèná s konkrétními smìrnicemi, mìly by být co nejménì zamìstnancù a lidé pracující v tìchto prostorách.Pozorování v¹ech my¹lenek a principù je nejdùle¾itìj¹í a odstranìní pøíèin mo¾ného ohniska je prioritou.Ve¹kerý nábytek a nástroje pokryté smìrnicí atex jsou jejich jednotlivé znaèky a schválení, které se dostanou do bytu zaøízení.Stroje a zaøízení, na nì¾ se vztahuje vý¹e uvedená smìrnice, jsou rozdìleny do dvou skupin:v tì¾bì,pracující ve druhých bytech.Tato obzvlá¹tì dùle¾itá zásada chrání v¹echny podniky.